00
00
00
00

BẠN CÒN

ĐỂ HOÀN THÀNH KPI THÁNG

Ngày

Giờ

Phút

Giây

BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Yêu cầu chung:
- Nhân viên gửi báo cáo công việc vào ngày vào cuối giờ làm việc
- Mỗi đầu mục công việc thể hiện theo quy cách:
Nội dung công việc - Đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành
Ví dụ:
 1. Công việc A - Chưa hoàn thành
 2. Công việc B - Đã hoàn thành

GỬI BÁO CÁO

CÔNG VIỆC TRONG NGÀY

KIẾN NGHỊ ĐẾN BAN LÃNH ĐẠO